LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Beviljade projekt

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

För att läsa en PDF behövs

Acrobat Reader. Ladda ner

gratis här - ​klicka på bilden!Hämta Adobe Reader

Proj.nr + namn Projektbeskrivning Kontakt
LH0806-2 Rusta en fäbodvall, där brukaren kan svara mot Bo Lodin
Fäbodvall i tiden krav på livsmedelshantering, arbetsförhållanden  k.b.lodin@telia.com
  samt kraven på en turist- och besöksanläggning. 0651-490 41
     
LH0806-7 Förbereda paketering av vandring, mat, boende, Elisabeth Andersson
Pilgrim i Hälsingland sevärdheter m m längs pilgrimslederna genom pilgrimstid@hotmail.com
 Slutrapport Hälsingland. Informationsmöten och  076-133 07 08
  seminarier för komptensutveckling.  www.pilgrimstid.nu/
     
LH0806-9 Stöd till projektledning, administration och mark- Jacob Abrahamsson
Freluga Trädgårdsscen nadsföring, som är kopplad till kommande verk-- jacob@paperjam.se
  samhet på Freluga Trädgårdsscen, samt 070-631 13 77
  utveckling av Freluga Inspirationsträdgård. www.frelugatradgardsscen.se
     
LH0806-13 Förstudie till landsbygsutvecklingsprojekt samt  Lena Aune
Karsjö, attraktiv besöksort etablerandet av företagarnätverk. lena@olsgard.se
 Slutrapport   070-557 24 64
     
LH0806-18 Skapa en plats/lokal för kultur och kreativitet för Jacob Westin
Multicirkus Hälsingland barn, ungdomar och vuxna. jacrobat@hotmail.com
 Slutrapport   070-377 03 66
     
LH0806-21 Kartlägga intresse, utvecklingsmöjligheter och Thommie Nord
Industriarv Söderhamn förankring av ett industrihistoriskt projekt där thommie.nord@soderhamn.com
  lokala industriminnen och aktiviteter samspelar 070-204 96 82
  med en industrihistorisk portal på Internet.  
     
LH0806-22 Inventera vilka värden och utvecklingsbara möjlig- Annika Sahlin
Gröna miljöer heter som i framtiden syftar till att landsbygden annika.sahlin@soderhamn.com
 Slutrapport och dess företag växer, bidrar till utveckling och 070-318 57 88
  ökad lönsamhet i Söderhamns kommun.  
     
LH0806-28 Förstudie för att utveckla befintlig verksamhet Håkan Gard
Vision Vallvik 2009 som föreningslivet i Vallvik driver. Undersöka hakan.gard@soderhamn.com
  vilka olika delar som behöver utvecklas för att 070-211 65 71
  växa och skapa flera arbetstillfällen på orten.  
     
LH0806-30 Projektering för skapande av en Älgpark. Martin Askne
Hassela - ett attraktivt Skapa möjlighet att etablera Gävleborg, martin.askne@home.se
turistmål året runt Hälsingland och Hassela som ett attraktivt 0735-11 95 00
  mål för utländska/inhemska turister.  
     
LH0806-31 Projektet ska stärka konkurrenskraften i Thomas Zetterqvist
Föreningsdriven turism- de föreningsdrivna turismaktiviter som skapats thomas.zetterqvist@ovanåker.se
utveckling i Edsbyn vid/efter etableringen av Dina Arena.  070-558 89 96
     
LH806-32 Bygga nätverk mellan bygdens dansare och Helena Ehrstrand
Vilda Rosor yrkesdansare. Grunda ett danskompani: Proffs- helena.ehrstrand@telia.com
  dansare och hobbydansare i samverkan. Ökar 070-693 12 72
  ungt kvinnligt företagande inom kultursektorn  
  samt stimulerar unga hobbydansare till studier  
  på högskolenivå (idrotts-, danslärarhögskola).   
     
LH0810-33 Verksamheterna ska utvidgas och intensifieras Åke Lundin
Långvind, verksamhet via en ny affärsplan under 2009. Målsättningen är ake@realizeab.nu
året runt att kunna bedriva verksamhet under 7 mån per år. 070-648 11 16
     
LH0810-35 Undersöka förutsättningarna för att utveckla Annika Bergström
Hudiksvalls Industrihistoria Hudiksvalls landsbygd som kulturellt/historiskt annika.bergstrom@hna.se
  intressant besöksmål. Öka besöksfrekvensen 070-378 42 44
  hos natur/kulturuppl. och evenemang samt hos  
  boendeanläggningar, restauranger och handel.  
     
LH0810-37 En förstudie om förutsättningarna att återutveckla Susanne Hansen
Byutveckling Holmsveden orten till det naturliga valet när det gäller service. susanne.birthe.hansen@gmail.com
 Slutrapport    
LH0810-38 Utveckla föreningens kulturverksamhet med  Ulf Sundblad
Kulturutveckling i teater, film, musik,dans, bildspråk,  ulf@sundbladlk.se
samverkan författande och datamedia. 070-722 54 54
     
LH0810-39 Projektet ska utveckla turismens infrarstruktur i Maria Owén
Köp Hälsingland på Hälsingland. Hälsingland Turism ska implemen- maria@halsingland.se
webben - etapp 1 tera det bokningssystem de köpt med stöd från 070-607 00 87
  Länsstyrelsens Landsbygdsprogram. www.halsinglandturism.se
     
LH0810-41 Rusta bygdelokalen Hilmas för möjliggörande av Catharina Berggren
Hilmas  verksamhetsutveckling/entreprenörskap för  cata@frelugagard.se
  byarnas medborgare/föreningar/företag.  0278-30340
     
LH0810-42 Projektet ska utveckla turismen på landsbygden Urban Larsson
Projekt Västerby  och öka kunskapen om vårt kulturarv. Hitta sam- urban.larsson@helsingenet.com
  arbeten som ökar företagandet på landsbygden 070-395 74 35
  och ungdomars engagemang i landsbygdsfrågor.  www.vasterby.com
     
LH0810-43 En förstudie om utveckling av konceptet Idrotts- Leif Nilsson
Förstudie - idrottsturism/ turism och utveckling av varumärket Ytterhogdals leif.nilsson@herjedalen.se
byggn. av allaktivitetshall IK. Målet är att skapa åretruntverksamhet med 070-531 23 55
 Slutrapport nya arbetstillfällen i Ytterhogdal.  
     
LH0810-44 Projektet ska samla in material, kunskap och en Elisabeth Eriksson
Dräkternas Hälsingland del grundforskning följt av skrivarbete om Hälsing- elisabeth.eriksson@xlm.se
  lands folkdräkter. Syftet och målet är bl a att upp- 070-331 56 21
  rätthålla kunskapen om folkdräkterna.   
     
LH0810-46 Projektet ska i samarbete med museer, specia- Stefan Barenfeld
Hälsinglands Medeltid lister, arkeologer etc designa turistiska ÄKTA barenfeld@hotmail.com
  medeltidsprodukter från Hälsingland baserade 073-183 66 30
  på forskning. De lokala nätverken ska på sikt  
  sys ihop till ett enda nätverk för hela Hälsingland.  
     
LH0810-47 Projektets mål är att göra Överhogdals Forngård Alf Larsson
Fem sagolika bonader  mer lönsam och självförsörjande. Utveckla kultur- alflar60@telia.com
  nätverket och samverkan.  Öka antalet besökare 073-036 83 96
  och övernattningar i Överhogdal.  
     
LH0901-48 Ta reda på vad Sandarnes ca 250 ungdomar i Pirjo Bergqvist
Förstudie Sandarneung- grundskoleåldern gör på sin fritid och vad de  pirjo.bergqvist@gmail.com
domars behov av ökade skulle vilja göra. 070-373 92 34
fritidsaktiviteter    
     
LH0901-51 Undersöka ideella föreningars stödbehov för att Lena Åkerlind
Förstudie Ekonomisk kunna öka föreningarnas ekonomiska verksam-  lena.akerlind@soderhamn.com
utveckling för ideell sektor heter, primärt i Söderhamns kommun. Göra en 070-350 80 66
  nuläges-/behovsanalys och attitydundersökning,  
 Slutrapport framförallt när det gäller kompetensutveckling  
  och samverkan mellan olika aktörer.  
     
LH0901-53 Projektet ska bygga upp och skapa en utställning Jennifer Granath
Lill-Babs utställning på på gården Lång-Hans i Järvsö, samt skapa en jennife@lill-babs.com
Lång-Hans sökbar databas med dokumentation av allt Lill- 070-515 34 40
  Babs material, som kommer att finnas tillgängliga  www.lill-babs.com
  via internet och i sökdator på utställningen.  
     
LH0901-55 Alliansen Hälsingehambon vill initiera, utveckla Helena Näslund
Hårgadansen och stimulera arbetet med att utveckla nya kring- halsingehambon.helena@telia.com
 Slutrapport evenemang i Hambons hembygd. Projektet ska  070-320 92 75
  utöka säsongen och skapa en mångfald av utbud www.halsingehambon.se
  för turister som lockas att besöka våra evene-  
  mang med inslag av sägner och annat knytt.  
     
LH0901-57 Bygga upp en helt ny teaterföreställning i Skästra, Jacob Silén
Driver dagg ….. på ny plats och med nytt manus, som skildrar jakob@skästra.nu
en annan historia livet på 1920talet. Målet är en helt ny föreställning 070-559 23 03
 Slutrapport som blir återkommande något år framöver.  
     
LH0901-58 Målet med projektet är att  stödja och stimulera Thomas Zetterqvist
Avresa Stora Hälsinge- utvecklingen av minst 5 nya aktiviteter med turis- thomas.zetterqvist@ovanaker.se
gårdars Väg tisk inriktning längs Stora Hälsingegårdars väg. 070-558 89 96
    www.storahalsingegardarsvag.se
     
LH0904-65 Hälsinglands och Ljusdalsbygdens museum ska Lars Nylander
Hälsinglands väggmåleri gemensamt göra en förstudie för att förbereda lars.nylander@hudiksvall.se
som kulturhistorisk resurs väggmålerimaterialet till en kultursturistisk 070-692 56 91
  säljbar produkt.  
     
LH0904-67 Tre bilddigitaliseringsprojekt pågår i Hälsingland. Sven Bodin
Samsök bild i Hälsingland En förstudie om att tillgängliggöra dem under en  sven.bodin@amnesty.se
  samordnad sökportal och samtidigt pröva om en  070-578 70 80
  sådan sökportal kan användas av andra aktörer i  
  kultur- och kulturarvssektorn, kulturturismen,  
  konstnärer, konsthantverkare och slöjdare.  
     
LH0904-68 Att bygga en attraktiv barnverksamhet, som går  
Barnens Stenegård runt på egna kommersiella villkor och stärker www.stenegard.com
  Järvsös och Hälsinglands attraktivitet som   
  besöksmål för hela familjen.  
     
LH0904-70 Förstudien för att ta fram en utvecklingsplan för Alf Bohlin
Jättendals framtid - Jättendals socken, som leder till utveckling, alf.bohlin@tyfonmail.se
regionens knutpunkt tillväxt och sysselsättning. 070-218 23 24
     
     
LH0904-73 Projektets mål är att öka hästrelaterad turism och Marita Edvall-Dahlgren
Hästturismutveckling antalet besök i Hälsingland. Projektet ska öka edvalldlahlgren@helsingenet.com
  sysselsättningen och bevara/utveckla kulturarvet.  070-323 35 43
     
LH0904-75 Förstudiens syfte är att ta fram underlag som  Göran Skoglund
Aktivitetshus Kilafors möjliggör en framtida utveckling av ett aktivitets- fam.skoglund@telia.com
 Slutrapport hus i Kilafors. Målgruppen är organisationer, 070-590 87 71
  förenings- och näringslivet i Bollnäs kommun.  
     
LH0904-76 En förstudie om en idé att bygga upp ett samarbete  Per-Åke Eriksson
Samverkan kommersiell  i den lokala servicenäringen och mellan service- per-ake.bildelar@telia.com
service i Ovanåker näringen och lokal industri. Ett långsiktigt mål 070-382 95 73
 Slutrapport är att stärka kommunens attraktionskraft.  
     
LH0904-85 Skapa en naturlig mötesplats för barnfamiljer för Veronika Larsson
Barnens Fränö att öka intresset, nyfikenhet och kunskap om kv.larsson@hotmail.com
  bygdens kultur och historia genom att skapa lek- 072-200 60 81
  miljöer, pedagogiska inslag, möjlighet att lära sig  
  om äldre tiders seder, bruk och hantverk.  
     
LH0904-86 Skapa dialog/förankring mellan kommun, närings- Annika Bergström
Förstudie Dellensjövägen /föreningsliv, vägverket och markägare för att få annika@hna.se
 

Slutrapport

till en gemensam satsning för att vägen mellan 070-378 42 44
  Dellensjöarna ska få brun-vit turistvägskyltning.  
     
LH0909-91 Märka och rusta Helgonleden genom Hälsingland Per-Olof Andersson
Helgonleden - etapp 2 med anslutning till Trönö och Dalarna. Bygga upp pilgrimstid@hotmail.com
  ett lokalt kontaktnät. 073-181 91 22
     
LH0909-93 Utbyggnad av gästhamnen i Segelvik. Special- Henrik Olsson
Skärgårdsutveckling byggda flytbryggor, miljötoalett och grillplatser. henrik.olsson@soderhamn.se
    070-649 51 41
     
LH0910-95 Projektets huvudmål är att öka aktiviteten kring Ingvar Ingeroth
Rengsjö Framtid, utv. av Rengsjö centrum och möjliggöra en utveckling ingeroth@telia.com
turism och service av verksamheten i bygden. 070-332 03 93
     
LH0910-96 Utreda och belysa orienteringsrörelsens utveck- Sören Calleberg
Förstudie om samarbete lingsmöjligheter för de små klubbarna vid ett soren.calleberg@soderhamn.com
över klubb-, kommun och samarbete över gränserna såväl inom utbildning 0271-292 11
länsgränser som andra stödresurser.  
     
LH1001-97 Behålla besökare någon dag till genom att skapa Margareta Halfvarsson
Vidareutveckla besöks- bättre boende. Gammelgården "Bortom Åa", Loos- margareta.rullbo@telia.com
näringen i Fågelsjö gruvan och Hamra Nationalpark är besöksmål. 076-106 52 09
     
LH1001-100 Investera i material och skapa en bra scenplats. Gerd Engberg
Scenplats Ronja i Uppbyggnad av en flyttbar läktare, komposition hic@gerdengberg.se
Jernverket och produktion av en ny platsanpassad ljudbild 0703-51 57 07
 Slutrapport samt produktion av scenografi och kostymer. www.jernverket.se
     
LH1001-101 Undersöka möjligh att utveckla ökad efterfrågan Lennarth Rosén
Förstudie Gastronomi på lokalproducerade livsmedel, hantverksmässigt lennarth.rosen@lg.se
i Hälsingland tillverkad mat, ökad produktion och utbud av livs- 070-636 39 27
  medel från länet, restauranger, skolor och caféer  
  i länet som erbjuder lokal mat, och en generellt  
  ökad kännedom om lokala produkter.  
     
LH1001-104 Omsätta en av utvecklings idéerna för Jernverket Viktoria Hjern
Om väggarna kunde tala i Iggesund ("Talande väggar") i fysisk form, ett viktoria.hjern@hna.se
  skisserat framtida upplevelsecentrum. Engagera 0735-41 12 83
  en referensgrupp för att göra industriminnena i   
  norra Hälsingland till levande kulturmötesplatser.  
  Arbeta med tillgänglighet både fysiskt och psyk-  
  iskt, utveckla image och marknadsföringstrategi  
  för attraktiva och lärande miljöer.  
 

 

 
LH1004-106 Digital teknik för filmvisning och ökat kulturutbud Lars Follstedt
Ny teknik för utvecklat på bio Röda Kvarn i Edsbyn. Projektet ska höja lars.follstedt@ovanaker.se
kulturutbud i Edsbyn livskvaliteten för de boende i Ovanåkers kommun. 070-697 56 98
     
LH1004-107 Undersöka digitalisering av Ridled Hälsinglad. Carola Onelius
Nature Featuring Göra färdiga ridpaket för ryttare och kuskar med carola.onelius@hotmail.com
Technique  hjälp av GPS. Nya medlemsgårdar ska använda 070-225 10 55
  GPS koordinater i stället för att skylta upp leden.  
     
LH1004-109 Utveckla integrationen i hela Hälsingland. Utifrån Mostafa Touil
Vänskap och integration nuvarande förening skapa en heltäckande organi- mostafa.touil@ljusdal.se
för och i hela Hälsingland sation för invandrare och flyktingar i Ljusdals 073-062 89 68
  kommun och rikta sig emot andra grupper med  
  liknande intressen i hela landskapet.  
     
LH1004-110 Investeringar för vinschsystem och rails för lång- Fredrik Graaf
Järvsö Winch Contest siktig effekt för kommande års arrangemang. jarvsowake@gmail.com
    070-849 13 11
     
LH1004-113 Utveckla arrangemanget Sägesafari och kring- Thomas Lothström
Förstudie Framtidens evenemang för att höja attraktionen. Ta fram en lothstrom@mac.com
Sägensafari handlings-/åtgärdsplan, tidplan på genomförande 070-334 21 79
  för att nå bästa möjliga resultat.  
     
LH1009-114 Ska utveckla miljön runt badet, hembygsgården och  Michael Högdahl
Äventyrsland Hassela kyrkoruinen för att öka Hasselas attraktionskraft & torsnas@tyfonmail.se
  ge bygdens företag och föreningar bättre möjlighet  070-5846395
  att utveckla sin verksamhet i samverkan på området  
     
LH1009-115 Kartlägga förutsättningar, konsekvenser och Lars Norin
Förstudie omställning engagemang inför processprojektet "Omställning lars.norin@leaderhalsingebygden.se
Hälsingland Hälsingland". Undersöka möjligheterna för ny  
  extern finansiering av projektet. 070-677 17 44
     
LH1009-116 Utveckla Camp Igge med Idrottsturism som bas. Stefan Barenfeld
Camp Igge Camp Igge vill vara dragare för flera föreningar stefan@campigge.se
verksamhetsutveckling genom att skapa bokningsbara dagsupplevelser,  073-183 66 30
  paketresor, cuper, träningsläger, större tävlingar www.campigge.se
  och konferenser. Högskolan i Gävle medverkar.   
     
LH1009-120 En förstudie ska kartlägga förutsättningar att arbeta Håkan Carlsson
Trädgård Hälsingland i samverkan för att marknadsföra och stärka företag katarina.carlsson@nara.ica.se
  och föreningar med anknytning till Trädgård och 0278-41303
 Slutrapport trädgårdsdesign, mikro- till medelstora företag med  
  bäring mot trädgård. Idag är de 28 stycken med   
  goda förutsättningar att antalet kan öka.   
     
LH1009-121 Skapa upplevelseparken Trolska Skogen, en sagoskog Helena Brusell
Trollska Skogen 1 i Mellanfjärden. Bli ett besöksmål för barnfamiljer helena_brusell@hotmail.com
  där man får möta troll, tomtar, häxan, draken, älvor 070-311 25 99
  och flera andra väsen från den svenska folktron. Nu  
  den första etappen med lay out och skisser samt att  
  bygga de två första upplevelsestationerna - för troll  
  och tomtar till sommaren 2011.  
     
LH1009-123 Skapa en kommersiell vandringsled på toppen av Jakob Silén
Fyra Väderstreck Öjeberget i Järvsö. Utreda förutsättningar för hur jakob@skastra.nu
  markägare i området ställer sig till utveckling av   070-559 23 03
  vandring, terrängcykling, skoter och fyrhjulingar.  
     
LH1009-124 Kläderna har stor betydelse för totalintryck och trovärdighet i olika kulturaktiviteter. P Ska höja kunskapsnivån och skapa tidstrogna kläder med illusion av 1800-tal. Ge kunskap och praktisk handledning till förvaltare av det hälsingska kulturarvet för att öka kvaliteten och skapa en känsla av autenticitet. En "Levande historia" ökar kulturaktiviteternas attraktionskraft.
Agneta Wiklund-Hedberg
Levande Historia agneta.hedberg@sv.se
   
  Christina Norgren
  cna.skradderi@hotmail.com
  070-770 75 55
   
     
LH1010-125 Ska bidra till att bygga en tillåtande miljö för uppfinnare. Vill stärka landsbygdens företag-ande och få in mer företagstänk hos uppfinnare. Skapa nätverk, påverka politiker, arbeta med ungdomar och ge kvalificerad rådgivning.
Uppfinningar leder till nya företag på landsbygden och bidrar till fler arbetstillfällen.
Sven-Göran Larsson
LIST innovativ Landsbygd listgavleborg@telia.com
  070-6593978
   
   
   
     
LH1010-126 Slutfas i att skapa ett tillgängligt besöksmål som är öppet året runt, som sprider kunskap om vårt kulturarv och blir en motor i bygden. Med attraktionskraft som i förlängningen bidrar till inflyttning, entreprenörskap och framtidstro. Målgrupp är föreningar, mikro- till medelstora företag i bygden som får en ökad omsättning via en ökning av antalet besökare i Västerby. Sune Thim, ordf   070-6007997
Västerby - Fas 2 rengsjo.hbf@helsingenet.com
  Anneli Wiklund
  070-332 58 69
   
   
   
     
     
Samarbetsprojekt    
     
LS0904-701 En förstudie av förutsättningarna för samarbete Lars Norin
Cooperation Catalonia och erfarenhetsutbyte med Leader Katalonien. lars.norin@leaderhalsingebygden.se
2009-2010 Genomförandet sker med studieresor och kontak- 070-677 17 44
  ter för inspiration och identifiering av berörings-  
  punkter för ett bra framtida samarbete.  
     

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se