LeaderLogga.jpg

Leader

Hälsingebygden

Linknoppar-RS.jpgIMGP0599.JPGHaelsingegaard-JonLars-i-Alfta.jpg

  Strategi och Mål

Välkommen! Leader är ..... Området Leader Hälsingebygden LAG:s sammansättning Strategi och Mål Prioriteringar och policy Tidplan - ansökan och beslut Ansökan om projektmedel Driva projekt & rekvirera medel Kontakt Blanketter och information Beviljade projekt Jordbruksverkets leadersidor

EU-flagga.jpg

För att läsa en PDF behövs

Acrobat Reader. Ladda ner

gratis här - ​klicka på bilden!Hämta Adobe Reader

Den strategi eller utvecklingsplan som LAG Leader Hälsingebygden vill genomföra prioriterar bl a en diversefiering som ökar möjligheterna att bo och leva på landsbygden.

För alla som bor i området gäller att vara kreativa och se vad som kan göras i samverkan

för att målsättningarna i strategin ska uppfyllas. Vad kan vi tillföra utvecklingsarbetet?

Vår strategi pdficon_small.gif baseras på tre nyckelord - Samverkan, Kvalitet och Kraftsamling

Samverkan syftar på ett brett och nära samarbete med de lokala och regionala partnerskapen, det vill säga samtliga aktörer som aktivt kan bidra till en positiv

utveckling. Exempel på dessa är enskilda företag, företagarföreningar, byalag,

studieförbund, föreningar, regionala organ samt EU:s strukturfonder.

Kvalitet är en nyckelfaktor i utvecklingsarbetet. Kvalitetsbegreppet innefattar även

omsorgen om vår miljö, som har en framträdande plats i vårt arbete med hållbar

utveckling. Det gäller också övriga horisontella mål – jämställdhet, integration och inkludering av ungdomar.

 

Kraftsamling står för de prioriterade åtgärder som vi tillsammans bedömt kan leda till ökad tillväxt och sysselsättning i leaderområdet. Begreppet står också för att olika

offentliga aktörers utvecklingsmedel förstärker varandra.

​Mål och förväntade effekter

Vi ser oss som ett komplement som skall verka utanför de ”stora strukturerna och den kommersiella verksamhet som står på egna ben". Vårt insatsområde är primärt inom entreprenörskap samt inom lokala initiativ och lokal samverkan.

Våra mål är att vi på ett positivt sätt bidrar till att:

• Hälsingebygden blir mer attraktiv att besöka och att bo i

• Det öppna landskapet bevaras

• Medborgarnas kunskap och engagemang för att utveckla bygden ökar

• Samverkansformerna skall vara många och naturliga

• Åter- och nyinflyttning ökar

• Olika sätt att integrera nya svenskar främjas

• Kulturarvet bevaras och utvecklas

• Lönsamheten ökar i landsbygdens företagande

• Fler företag startar

• Antalet gästnätter ökar

• Fler lokalproducerade produkter etablerar sig på marknaden

     Leader Hälsingebygden, Heden 124, 821 31  Bollnäs -Tfn 0278-62 61 72 - info@leaderhalsingebygden.se